Dorpsbelangen Abbega

De vereniging Dorpsbelangen Abbega is opgericht op 11 november 1935.

(Uit de Statuten) Het doel van Dorpsbelangen Abbega is het behartigen van de belangen van het dorp Abbega, haar bewoners en omwonenden, alles in de ruimste zin. Dit tracht de vereniging onder meer te bewerkstelligen:

  • door het bespreken van dorpsbelangen en het tot stand brengen of helpen bevorderen van voor het dorp nuttige inrichtingen;
  • door het richten van verzoeken aan autoriteiten, coöperaties, instellingen en particulieren om de belangen van het dorp en voor zijn inwoners en omwonenden te behartigen.

Het bestuur van Dorpsbelangen Abbega bestaat op dit moment uit 5 personen (voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden). De bestuursleden worden door de ledenvergadering benoemd voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid voor nog een periode van 5 jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Jaarlijks vindt een algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur vergadert gemiddeld een keer per maand.