Actueel

Berichten van de Stuurgroep It Lokael

Subsidie van de gemeente SWF

Voor diverse zaken (o.a. buitenmeubilair, banners en te organiseren activiteiten) heeft de Stuurgroep It Lokael subsidie aangevraagd en gekregen van de gemeente SWF. We kunnen nu echt aan de slag met onze plannen. We zullen hierover in het Kontakt melding maken, maar ook op de website van Abbegea.

Zaterdagopeningen 2024 Dorpshuis It Lokael Abbegea

De volgende zaterdagopening van It Lokael is op 6 juli a.s. van 14.00 – 19.00 uur (17.30 – 18.30 uur keuken open). We serveren een kleine snack zoals een bakje friet, een kroket of frikandel.
3 augustus 14.00 – 17.00 uur (i.v.m. vakantieperiode), 14 september 14.00 – 19.00 uur (17.30 – 18.30 uur keuken open) en 5 oktober 14.00 – 19.00 uur (17.30 – 18.30 uur keuken open)
We verwelkomen je graag op het terras of in de binnenruimte van It Lokael! Heb je nog ideeën voor activiteiten in It Lokael, dan horen we die graag!

Kerk in Abbegea open tijdens Tsjerkepaad 2024

Op zaterdag 6 juli, zaterdag 3 augustus en zaterdag 14 september is de kerk van Abbegea geopend voor bezoekers van 13.30-17.00 uur in het kader van Tsjerkepaad 2024. We zijn nog bezig met de invulling van de eerste en laatste zaterdag, maar zaterdag 3 augustus is ingevuld:

Op 3 augustus 2024 mag ik in het kerkje van Abbega exposeren met enkele schilderijen, wat ik heel leuk vind. Mijn naam is Sietske Koopman-Engelsma en ik woon in Sneek. Vooral in de wintermaanden ben ik graag aan het schilderen en volg ik cursussen. Stillevens, landschappen en vogels zijn voor mij favoriete thema’s.

Hou de website van Abbegea en/of het Tsjerkepaad 2024 (www.tsjerkepaad.nl) in de gaten voor het laatste nieuws.
Vind je het leuk om tijdens de openstelling van de kerk op de genoemde data als gastvrouw/gastheer in de kerk aanwezig te zijn om bezoekers te ontvangen en te vertellen over de kerk (wij zorgen voor alle informatie), neem dan even contact op met een van de stuurgroepleden.

Oproep vrijwilligers

De stuurgroep is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen achter de bar tijdens de zaterdagopeningen. Wil je een keertje in de keuken kijken om te zien hoe dat er aan toe gaat, neem dan even contact op met een van de stuurgroepleden. We willen een pool van mensen opzetten die af en toe willen meehelpen. Ook zoeken we nog mensen voor de activiteiten die we na de zomer gaan organiseren. Wij regelen alles, je hoeft alleen maar op dat moment te helpen.

Oproep spelletjes en puzzels

Heb je nog ergens spelletjes of (complete) puzzels liggen die je niet meer gebruikt en die je eigen wilt opruimen? Wij willen ze graag hebben om te gebruiken tijdens de zaterdagopenstellingen of tijdens andere activiteiten. De spelletjes moeten er nog wel een beetje netjes uitzien en de puzzels natuurlijk compleet. Als je wilt, komen we de spellen bij je thuis ophalen. Neem even contact op met een van de stuurgroepleden of kom ze zelf langs brengen tijdens een van de zaterdagen (zie hierover wanneer It Lokael open is).

Verslag Abbegea op’e strún, 2e editie 25 mei 2024

Wat hebben we geboft met het weer! We begonnen met z’n allen in de
tent vanwege een enorme stortbui! Een lekker bakje koffie of thee deed
wonderen: het werd droog! We liepen Abbegea uit en via Ketting kwamen
we bij de boerderij van Roelof en Akke op de Rige. Hier werden we
verwent met een stukje kaas, melk en/of optimel. Ook konden we de stal
van binnen bekijken. Maar daarna het land in. Door de vele regen was het
moeilijk begaanbaar, ook al werd gezegd dat het enorm meeviel.
Landerijen van verschillende boeren hebben we doorkruist en kwamen we weer op de Rige uit. Een stukje over de weg en wederom het land in en via een smal paadje belanden we in Oosthem. Gelukkig konden we met z’n allen schuilen in het fietshokje en kregen we een flesje water en een dúmke. Het bruggetje over en via het Swalkespad kwamen we in Pikesyl. Iedereen die wilde, kon door het
Voedselbos van Nammen en Reintsje lopen. Daarna via Twiska naar de tent. En het was warm zodat er gezellig op de balen stro van Tjeerd Terpstra gegeten en gedronken werd. Fijn dat iedereen het erg naar de zin heeft gehad. Het is zeker voor herhaling vatbaar!

Team Strún, Tetje, Marijke en Coby

Mededelingen Dorpsbelangen Abbegea 22 mei 2024

Ballennet sportveldje

Op het sportveldje ontbreekt sinds enige tijd het ballennet en het doel aan de waterkant. Het is weggehaald door de gemeente (afdeling BIOR), omdat het volgens de gemeente onveilig was geworden. Na enig heen en weer mailen is door de gemeente beloofd dat er een nieuw ballennet en doel geplaatst worden. We houden contact met BIOR over het moment van plaatsing.

Voorstellen besteding geld Ondernemerfonds SWF

Op de Jaarvergadering is gestemd over een aantal voorstellen voor de besteding van het geld uit het Ondernemersfonds van de gemeente. Drie voorstellen kregen de meeste stemmen: Bloemrijke Bermen, Monument en Informatieborden. Mensen die aan de uitwerking daarvan willen werken konden zich aanmelden, dat heeft één bewoner gedaan. Voor Bloemrijke Bermen is inmiddels een werkgroep gevormd, de andere twee projecten starten op korte termijn. Aan elke groep neemt een bestuurslid van Doarpsbelangen deel. Dit bestuurslid zorgt voor de afstemming vanuit Dorpsbelangen en zorgt voor een duidelijke opdracht voor de werkgroep. De eerste uitwerkingen van de opdrachten worden op de Prikkeljûn van 7 oktober 2024 gepresenteerd.

Overleg verkeersveiligheid

We hebben overleg gehad met de verenigingen Doarpsbelangen van Folsgare, Oosthem/Nijesyl, Ysbrechtum en Tirns over de verkeersveiligheid in en om de dorpen en welke acties we als dorpsbelangen in de dorpen kunnen ondernemen. Hierbij is onder andere gesproken over een gezamenlijke actie. Aangezien gedrag van weggebruikers vaak genoemd is, is geopperd om per toerbeurt op diverse plekken tijdelijke snelheidsmeters in de dorpen te plaatsen. In september komen we weer bij elkaar om te delen welke acties ondernomen zijn en kunnen worden.

Energiebesparende maatregelen

Richt Fokkens is energiecoördinator in regio Zuidwest en Zuidoost Friesland. Als energiecoördinator ondersteunt ze initiatieven bij het opzetten van acties die te maken hebben met energiebesparing. Denk hierbij aan het opzetten van lokale “fixteams”, waarbij vrijwilligers energiebesparende maatregelen uitvoeren en hiervoor een vergoeding krijgen of het opzetten van een collectieve inkoopactie van bijvoorbeeld isolatiematerialen. Ook kan Johan Broeren, de energiecoach van de Gemeente, gevraagd worden om bewoners te helpen óf een vrijwilliger uit ons dorp of buurt op te leiden tot vrijwillige energiecoach. Als hier belangstelling voor is, laat het ons weten, dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken en kan Richt helpen bij het maken van een plan, de communicatie en de financiering. Zijn er dorpsgenoten die aan de slag willen met energiebesparing in ons dorp? Stuur dan een mail naar secretariaat@abbegea.frl. Dan brengen wij jullie in contact met Richt via. Zij komt graag bij naar Abbega om te bespreken hoe ze kan helpen.

Prikkeljûn 7 oktober 2024

Op 7 oktober is er weer een Prikkeljûn. We starten om 19.30 uur in It Lokael. Kom en deel met alle aanwezigen je ideeën voor ons dorp, dan praten wij je bij over de status van de verschillende projecten. Noteer 7 oktober in je agenda en kom!

Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto’s

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 18 april 2024 besloten, dat er ter hoogte van Moarrawei 5 te Abbega (parkeerplaatsen bij afvalcontainers, zie foto) een laadpaal wordt geplaatst. Bij deze laadpaal worden twee parkeerplaatsen aangewezen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen. Eén parkeerplaats zal daadwerkelijk ingericht worden als oplaadplaats voor elektrische voertuigen; de tweede parkeerplaats kan snel worden ingericht als oplaadplaats als hiertoe behoefte bestaat.

Het besluit is genomen in het kader van de bevordering van elektrisch vervoer op basis van de, door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde, Agenda Klimaatakkoord. Voor het stimuleren van elektrische mobiliteit is het van belang dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt.

Tot zes weken na datum publicatie (22-04-2024) van bovengenoemd besluit is bezwaar mogelijk via het sturen van een brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân.

(Uit: Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân, Gemeenteblad 2024, 175899)

Oorlogsverhaal Dodenherdenking 4 mei 2024

Onderstaand oorlogsverhaal is voorgelezen door Sytze Feenstra, kleinzoon van Klaske Feenstra-Kampen, bij de Dodenherdenking 4 mei 2024 (locatie kerk Abbegea).

(opmerking Sytze vooraf: de familie Feenstra woonden tijdens de oorlog in het oude schoolgebouw, Wartenterp 17)

Dorpsbelangen Abbegea prikkelt dorpsbewoners

27 maart 2024

Abbegea, een dorp met een kleine 250 inwoners, was na corona een beetje ingedut. Elkaar niet kunnen zien of spreken hakte er behoorlijk in bij de kleine hechte gemeenschap. Het bestuur van dorpsbelangen Abbegea merkte ook de onderlinge afstand en stelde zichzelf de vraag: zijn we nog wel nodig? Als het aan voorzitter Ryan Lievaart en zijn mede bestuursleden ligt zeker wel. Ze moesten wel even geprikkeld worden. Ze riepen de hulp in van Doarpswurk en sindsdien bruist het weer in Abbegea.

We worden warm ontvangen thuis bij de van oorsprong Zeeuwse Ryan Lievaart. Hij zit nu een kleine acht jaar in het bestuur van dorpsbelangen Abbegea, waarvan vier jaar als voorzitter. ‘Ik kende dat hele fenomeen niet’, vertelt Lievaart. ‘In het westen hebben we dat niet. We woonden daar in een grote wijk, daar is het allemaal wat anoniemer.’

Het weerhield Lievaart er niet van – toen hij werd gevraagd – om zich vol overgave in te zetten voor het bestuur van dorpsbelangen Abbegea. Na corona was het bestuur erg zoekende naar hun rol. ‘We waren bezig met een dorpsvisie. Wat vinden we als dorpsbewoners belangrijk en waar is dorpsbelangen van? Waar moeten we ons druk over maken en hoe pak je dat aan? We kregen weinig terug uit het dorp’, vertelt Lievaart. ‘Misschien speelde er niet zoveel. Dan heb je het idee dat je met je eigen hobby’s bezig bent.’

Prikkeljûn

Abbegea is niet uniek. Ondanks de sterke gemeenschapszin is het óók hier lastig om vrijwilligers te vinden. ‘We hebben een actief dorp. Iedereen wil wel wat doen of meedoen. Het is iedere keer wel weer een opgave om het ook daadwerkelijk te organiseren: het blijft ontzettend leuren om vrijwilligers, dat werd versterkt door corona. Het viel allemaal even stil.’

Het opstappen van een bestuurslid was de druppel. Er moest wat gebeuren. ‘We stelden ons als bestuur de principe vraag: wat is onze meerwaarde en wat doen we eigenlijk?’, vertelt Lievaart ernstig. ‘We hebben toen de hulp ingeschakeld van Eddy Lania en hem gevraagd hoe we Dorpsbelangen weer op een ander niveau konden tillen. Hebben we zitten brainstormen over wat we zouden kunnen doen.’

‘Als bestuur wilden we graag wat meer bij onze leden neerleggen. We zijn immers een ledenorganisatie. We wilden meer interactie, beetje van dat passieve af. Zo kwamen we op het idee om een avond te organiseren. Niet zoals we altijd deden. Waar altijd de vaste punten aan de orde komen en de mensen naar het bestuur van dorpsbelangen kijken voor de uitvoering.’ Zo ontstond het idee voor de prikkeljûn.

Grote en kleine ideeën

‘We noemen het prikkeljûn, omdat het moet prikkelen in je hoofd. Je moet geprikkeld worden en ook anderen prikkelen met ideeën’, vertelt Lievaart enthousiast. De eerste prikkeljûn was een groot succes met een opkomst van een kleine dertig mensen. ‘Eddy heeft één en ander uitgelegd. Er waren flipovers en papier. We starten met welke ideeën er zijn. En voelen wat er leeft in het dorp. We willen prettig wonen, elkaar af en toe zien, niet te veel last van elkaar hebben en helpen als dat nodig is.’

Het dorp zat vol grote en kleine ideeën, maar hoe geef je die ideeën handen en voeten? ‘Mensen hebben vaak wel ideeën, maar weten niet precies hoe ze die moeten uitvoeren. Dan zakt het idee weer weg’, vertelt Lievaart. ‘We hebben mensen om tafel gezet en aangegeven dat we als dorpsbelang daarbij kunnen helpen. We hebben contacten met de gemeente en we hebben geld.’

Zelf aan de slag

De kracht van de prikkeljûnen zit hem in het feit dat het bestuur van dorpsbelangen niets naar zich toetrekt. Dorpsbelangen helpt bij de uitwerking van het idee. ‘Mobiliseer mensen om je heen en ga aan de slag’, zegt Lievaart. Eén van de ideeën die al is uitgevoerd, is een op het eerste gezicht simpel idee. ‘Het Sneeker Nieuwsblad lag altijd bij de kippenboer, maar toen die verhuisde was er even geen voorziening en het blad werd ook niet rondgebracht. Een groepje heeft dat opgepakt en inmiddels is het dorp weer voorzien van het Sneeker Nieuwsblad.’

De ideeën variëren van klein tot groot, maar niets is te gek. ‘Sneeker Nieuwsblad is een mooi voorbeeld dat het niet altijd hele grote dingen hoeven te zijn. Soms zijn het hele praktische dingetjes die we, als we even bij elkaar zitten, zo geregeld hebben’, zegt Lievaart enthousiast. ‘Weer een ander groepje kwam met het idee naar voren om van It Lokael iets meer te maken. Daar komen we als dorp altijd bij elkaar en daar staat een biljart, maar je zou het ook op zaterdag open kunnen doen voor fietsers en dagjesmensen. Coby, Afke, Sjieuwke en Jarinka hebben een stuurgroep gevormd en werken dat idee nu verder uit.’

Meerwaarde bewezen

Dorpsbelang Abbegea heeft zijn meerwaarde weer gevonden als verbinder van het dorp en helpt bij het uitvoeren van ideeën. ‘In prikkeljûnen is naar voren gekomen dat we nog wel nodig zijn om mensen en ideeën met elkaar te verbinden. We proberen op deze manier mensen er meer bij te betrekken’, zegt Lievaart. ‘Als bestuur onderhouden we de contacten met de gemeente. We zijn een klein dorpje in de grootste gemeente van Nederland. Je moet je wel een beetje manifesteren hè. Ze moeten ons hier niet vergeten.’

Abbegea vergeet je niet snel. Het dutten is voorbij. Het dorp zit weer vol energie en bruist van de grote en kleine ideeën. De dorpsbewoners kunnen van het zomer in hun Sneeker Nieuwsblad lezen dat It Lokael druk bezocht wordt door fietsers en wandelaars die genieten van hun rustmomentje. Daar zijn wij van overtuigd.

Tekst en foto: Hendrik Tamsma

(Bron: website doarpswuk fryslan: Dorpsbelangen Abbegea prikkelt dorpsbewoners)

Logo website Abbegea.frl

Heb je het al gezien? De website van Abbegea heeft sinds vandaag een logo. En niet zomaar eentje…. Met trots presenteren wij het nieuwe logo!

In 2009 is It Abbegeaster Skûtsje aangekocht met het doel om met een groep enthousiaste Abbegaasters te gaan skûtsjesilen, waarmee zowel sportiviteit als gezelligheid werd geboden én bovendien het dorp Abbega op de kaart werd gezet.  De vorige naam van het skûtsje was De Liefde. En vanwege het bijgeloof dat je de naam van een schip niet mag veranderen, is in het logo “De Liefde” verwoord als hartje met op de voorgrond de letter A van Abbegea.

Afgelopen jaren heeft It Abbegeaster Skûtsje een groot aantal prijzen in de wacht gesleept en heeft het Abbegea zeker op de kaart gezet. In 2024 is het de beurt aan de website van Abbegea om dit te doen.

Het is daarom een grote eer en een fantastisch gebaar van het bestuur van It Abbegeaster Skûtsje dat Abbegea.frl het logo van het skûtsje mag gaan voeren. Hiermee is er een directe verbinding gelegd tussen het skûtsje en de inwoners van Abbegea.

Openluchtspel Abbega september 2025

Oan de bewenners fan Abbegea eo. Fierderop kin jim lêze oer ús plan om in iepenloftspul op te fieren op Pikesyl! Dit sil barre yn september 2025. Wy hoopje op enthousiaste reaksjes. Liket it jim leuk om mei te dwaan as spiler, bouwer, skilder, kofjeskinker ensfh.? Wy hearre it graach! Mei freonlike groetnis, Kommisje Iepenloftspul Abbegea.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: Tjiskje Reijenga – tjiskjereijenga@hotmail.com Voor vragen: Sjoerd Feenstra 06- 23253235

Zie voor verdere informatie in het menu op de pagina Frjemd yn abbegea.