Openluchtspel Abbega september 2025

Oan de bewenners fan Abbegea eo. Fierderop kin jim lêze oer ús plan om in iepenloftspul op te fieren op Pikesyl! Dit sil barre yn september 2025. Wy hoopje op enthousiaste reaksjes. Liket it jim leuk om mei te dwaan as spiler, bouwer, skilder, kofjeskinker ensfh.? Wy hearre it graach! Mei freonlike groetnis, Kommisje Iepenloftspul Abbegea.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: Tjiskje Reijenga – tjiskjereijenga@hotmail.com Voor vragen: Sjoerd Feenstra 06- 23253235

Zie voor verdere informatie in het menu op de pagina Frjemd yn abbegea.