Notulen Jaarvergadering Dorpsbelangen Abbega 17 maart 2023

[featured_image]
Downloaden
Download is available until [expire_date]
  • Versie
  • Downloaden 0
  • Bestandsgrootte 0.25 KB
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 15 maart 2024
  • Laatst geüpdatet 15 maart 2024

Notulen Jaarvergadering Dorpsbelangen Abbega 17 maart 2023

Aanwezig zijn 30 leden en dorpencoördinator Jan Witteveen.
De vergadering wordt gehouden in combinatie met de jaarvergadering van de Oranjevereniging.

Opening
De bezoekers worden verwelkomt door de voorzitter.

Notulen 9 december 2022
De notulen van de korte jaarvergadering 9 december 2022 worden goedgekeurd, er zijn geen op-aanmerkingen.

Mededelingen
-  De Himmelmiddei wordt gehouden op 25 maart aanstaande. De voorzitter doet een oproep om met z’n allen te komen helpen.

-  Het Rijksmonument gemaal Hissedyk wordt binnenkort overgedragen aan de Stichting tot behoud van Monumenten in SWF. Liander gaat de stroomdraden nog repareren.

- Strooizout: de gemeente verstrekt geen zoutcontainer meer.
Ons plan is nu om in oktober zelf strooizout te halen. We vragen een vrijwilliger voor het maken van de zoutkist. Een bewoner biedt zich aan. De kist komt in de dorpskern te staan en het zout is beschikbaar voor alle bewoners.

- De jeu de boulesbaan; het onkruid wordt met zout bestreden. We hopen dat we dit jaar weer samen kunnen spelen.

- 4 mei herdenking; vorige jaar vond een gezamenlijk herdenking plaats. We gaan ook dit jaar een gezamenlijk herdenking houden. Een commissie denkt na over een oorlogsverhaal.

- De AED reanimatiecursus wordt nu in samenwerking gedaan met Easthim en Folsgeare. Deze cursus is jaarlijks. Via het Antonius werd de cursus om de 2 jaar aangeboden. Opgave melden bij het secretariaat van Dorpsbelang Abbegea.

- Website: hierbij een oproep voor een vrijwilliger die de website wil gaan beheren.

- De Opfeart; we wachten op de uitslag van het overleg tussen gemeente, Wetterskip en Provincie.

- Prikkeljûn: op 8 februari 2023 vond de eerste Prikkeljûn plaats. Op deze avond was iedereen welkom om samen met elkaar ideeën te bedenken en concreet maken. Centraal stond wat er anders kan in ons dorp of wat moeten we juist bewaren en zo houden? Op deze eerst bijeenkomst  heeft een groep enthousiaste bewoners inspirerende nieuwe ideeën ingebracht. De avond stond onder begeleiding van een medewerker van Doarpswurk. In een tweede bijeenkomst gaan we de ideeën verder uitwerken. Nieuwe ideeën en/of aandachtspunten zijn welkom.

-Tsjerkepaad: we hopen dat de gemeente dit jaar actie onderneemt.

Financieel jaarverslag
Het Financieel jaarverslag van de penningmeester wordt uitgedeeld en besproken.

Opmerkingen:
- We hebben een mooi positief saldo, gaan we oppotten of investeren we het in “iets” voor het dorp? Ideeën zijn van harte welkom! Het bestuur verwijst naar de ‘Prikkeljûn’: op deze avonden is het juiste de bedoeling om samen na te denken over ideeën en initiatieven voor ons dorp.
- Waarom staat het geld van de soos en jeugdcommissie niet gesplitst op papier? Dat is duidelijker voor beide clubs.
Antwoord: de subsidie van de gemeente wordt als 1 bedrag gestort. Voortaan wordt de bedragen gesplitst opgeschreven.
- Waar is het geld van de burenhulp ondergebracht?
Dit wordt uitgezocht.

De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en akkoord bevonden. Aan de penningmeester wordt decharge verleend. Dank aan de vrijwilligers en er melden zich spontaan een nieuwe vrijwilliger voor de kascommissie.

Vrijwilligers van het jaar
Dit jaar worden de bloembakkendames en heer in het zonnetje gezet voor het verzorgen van de vrolijke entree van ons dorp. We bedanken hen met een attentie.

Rondvraag

-  Op de Prikkeljûn werd de wens uitgesproken voor een centrale afhaalplek van het Sneeker Nieuwsblad. Hier wordt aan gewerkt.

- Wat doen we met het infobord? Er wordt alleen nieuws van de Kwebbels aangeleverd.
Antwoord: bezoekers aan ons dorp moeten er de nodige informatie in kunnen vinden, zoals; wanneer is de kerk open, waar is de sleutel etc.?

- Waarom wordt Himmelmiddei tegelijk met de Garage sale georganiseerd?
Deze datum is door het bestuur vastgesteld en kon organisatorisch niet meer veranderd worden. Het delen van de belangrijke data van de verenigingen onderling bewijst hier weer het nut.

- Waarom niet ieder jaar op herhaling van AED?
Nu we samen met Easthim en Folsgeare de AED cursus organiseren, is er jaarlijks een cursus. Maar dit is geen verplichting: het is hoeft in principe maar eens in twee jaar. BHV training is wel een jaarlijkse verplichting.

- Hoe zit het met een fietspad vanuit Abbega naar Blauwhuis en Oosthem?
We hebben het onder de aandacht gebracht van de wethouder Rietman. Het voorstel voor een fietspad staat op een lijst bij de gemeente.
De bewoner wil het fietspad plan met het bestuur weer onder de aandacht van het gemeentebestuur brengen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering

Hierna volgt de jaarvergadering van de Oranjevereniging.

Palingaak

Na de pauze vertelt Johannes Hobma over zijn reis naar Engeland met de Palingaak uit Heeg. Een inspirerend en levendig verhaal met foto’s en film. Johannes wordt bedankt met applaus en een attentie. De Stichting Palingaak krijgt van Dorpsbelangen een donatie.